Referat 11.10.2017

Referat — menighedsrådsmøde, Sdr. Højrup, onsdag den 11.10.17 kl. 19.00

Afbud: Jens Erik Just Christensen

Pkt. 1 — Godkendelse af dagsorden

Godkendt med tilføjelse af Pkt. 4 — Sammenlægning.

Pkt. 2 — Revisionsprotokollat mv vedrørende Årsregnskab 2016 Behandlet og godkendt.

Pkt. 3 — Meddelelser fra

  1. Formand

Orienterede om forskellige sager.

  1. Kassserer

Intet at bemærke.

  1. Værge

Beredskab Fyn har været på brandinspektion i kirken. De var tilfredse, ildslukkere er som de skal være. Fri anvendelse af levende lys i kirken.

  1. Kontaktperson

Intet at bemærke.

  1. Præsten

Alle anmodes om at tænke med i PR omkring gudstjenester og arrangementer. Konfirmander starter op 25/10. Præstekontor/Kirkekontoret er ved at blive indrettet. Det skal undersøges om der er radonspær i præsteboligen. Nogle har meldt sig som frivillige til hjælp i sognehuset, kirken mv.

  1. andre

Pkt. 4 — Sammenlægning

Forhold omkring poster i menighedsrådet ifm sammenlægning blev drøftet.

Pkt. 5 — Evt.

Pkt. 6 — Næste møde:

07.11.17 kl. 19.00 — konstitueringsmøde.

Underskrifter

Jesper Olsen

Ella Christensen &6i
Johannes Jørgensen Grethe Jørgensen