Referat 18.01.2017

SDR HØJRUP MENIGHEDSRÅD
Referat af menighedsrådsmøde onsdag d. 18.01.2017, kl. 1900 i Sognehuset
Til stede: Johannes Jørgensen, Grethe Jørgensen, Jesper Olsen, Ella Bihl Christensen,
Peter Ulrik Jensen, regnskabsfører Dorrit Jensen
Afbud: Just Christensen
1 Godkendelse af referat
Godkendt
2 Valg af sekretær
Peter Ulrik Jensen valgt
3 Godkendelse af regnskab 2015
Provstiet har godkendt regnskabet for 2015
4 Behandling af revisionsprotokollat om forberedende revisionsarbejder 2016
Revisionsprotokollat af 16. dec. 2016 vedr. beholdningseftersyn foretaget den
5. dec. 2016 hos regnskabsfører Dorrit Jensen behandlet og godkendt.
”Regnskabsinstruks for folkekirkens lokale kasser” udleveret og behandles på
næste møde.
5 Løn
Punktet blev behandlet på lukket møde (se lukket referat-punkt vedhæftet).
6 Resultat af 1 års klimamåling i Sdr Højrup Kirke
Klimamålingen gennem et år viser forhøjet luftfugtighed, men der gøres nu
tiltag så luftfugtigheden er nedbragt til et acceptabelt niveau. Vi holder
fortsat øje med det.
7 Budgetsamrådsmøde 23.03.17
Til forbudgetmødet den 23/3 deltager Grethe og Jesper.
8 Forslag fra Ella: Deling af formandshonorar mellem formand og
næstformand, evt. 60/40 (1 år ad gangen)
Punktet udsættes til næste møde, omformuleret.
9 Indkøb af reoler og bøger til Kirkekontoret
Besluttet at indkøbe disse sammen med Årslev menighedsråd.
10 Kontaktperson
Grethe varetager indtil videre rollen som kontaktperson 100%
11 Fastelavn
Johannes kontakter borgerforeningen angående afholdelse af fastelavn.
Jesper skaffer potte, Peter indkøber æbletræ til den symbolske handling
anbefalet af stiftet.
12 Meddelelser fra:
a. Formand
Konkret forespørgsel på lån af sognehuset. Besluttet at afvente udvalgets
møde den 24/1 med efterfølgende behandling på fællesmøde.
Førstehjælps- og sikkerhedskursus – forespørgsel om samarbejde fra
Årslev menighedsråd om vi vil deltage i evt. pastorat-kursus: Invitationen
sendes til menighedsrådsmedlemmer og personale, som kan tilmelde sig
frivilligt.
b. Kasserer
Forskellige procedurer ift regnskabsfører gennemgået.
c. Værge
Ny boremaskine til kr. 400,- indkøbes.
Nye alterlys, 2 stk. indkøbes.
d. Kontaktperson
Graver og kirketjener: Ferie og kurser er under planlægning. Arbejde med
APV er i gang.
e. Præsten
Peter præsenterede sig, tak for indsættelse 15/1
Mobiltlf ønskes benyttet (4035 9268) frem for fastnet-nummeret.
Kollektliste: Børn og sorg Fyn, Julemærkefonden i julen – overvejelse
omkring mobilepay (koster noget, når tilknyttet CVR), evt blot
indsamlingsorganisationens eget mobilepay-nummer
Fødselsdagsliste, gaver til rådsmedlemmer – der er styr på det, gavecirkulære
foreligger
f. Evt. andre
Fælles aktivitetsudvalg – årlig studietur: vi ønsker at udskyde til efter ny
fast sognepræst er ansat, konfereres med Årslev menighedsråd.
13 Evt
14 Næste møde
Torsdag 16. marts
Underskrifter:
Johannes Jørgensen
Grethe Jørgensen
Jesper Olsen
Ella Bihl Christensen
Peter Ulrik Jensen