Dagsorden 16.3.2017

DAGSORDEN TIL MENIGHEDSRÅDSMØDE, SDR HØJRUP, TORSDAG D.16.03.17, KL 19.00 I SOGNEHUSET. ÅRSLEV

Dagsordenen udsendes til:

Peter Ulrik Jensen, Dorrit Jensen, Graverkontoret, Bjarne Knudsen, James Hovard Young, Johannes Jørgensen, Grethe Jørgensen, Jesper Olsen, J.E. Just Christensen og Ella Bihl Christensen

Afbud:

1.    Godkendelse af dagsordenen

2.     Årsregnskab 2016 til behandling og godkendelse (Dorrit, møder ca. kl.20)

       Udkast fremsendes før 16.03.17 af Dorrit

3.     Indkøb af ”elefantsele” til hækklipper (Grethe)

4.     Orientering om høring vedrørende Skovhavevej 7 samt underskrift af

         svar fra Sdr Højrup menighedsråd (Ella)

5.      Orientering om sag vedrørende Skovhavevej 11 samt stillingtagen til

          videre forløb. (Ella)

6.       Drøftelse af evt. bidrag til kommende juniorkor (Peter)

7.        Forslag om omstrukturering af honorar på bestyrelsesarbejdet i et lille

           menighedsråd som vores bedre kan fordeles blandt medlemmerne og

           alle påtagede poster honoreres. (forslag fremsendt af Jesper)

8.        Forslag om ny aftale mellem formand og kasserer omhandlende, at der

            skal være underskrift også af formand på beløb over 1000 kroner og alle

            andre fakturaer skal fremsendes som c/o til formand (Ella)

9.         Meddelelser fra:

           a.     formand

           b.      kasserer

           c.       værge

           d.       kontaktperson

            e.        præsten

            f.         evt. andre

10.      Eventuelt

11.       Næste møde