Referat 16.03.17

Referat af
MENIGHEDSRÅDSMØDE, SDR HØJRUP, TORSDAG D.16.03.17, KL 19.00 I
SOGNEHUSET. ÅRSLEV
Til stede: Johannes Jørgensen, Grethe Jørgensen, Jesper Olsen, J.E. Just Christensen,
Ella Bihl Christensen, Fung. sognepræst Peter Ulrik Jensen, regnskabsfører Dorrit
Jensen
Afbud: –
1 . Godkendelse af dagsordenen
Godkendt med tilføjelse af punkt 1a: Indledende budgetsamråd.
1a: Indledende budgetsamråd
Ons. 23. marts kl. 19, Årslev sognehus – Grethe og Ella deltager
Punkter vi vil fokusere på: Hynder, Eftersyn af understrygning,
Maskinhuset, Genplantning af hæk.
2. Årsregnskab 2016 til behandling og godkendelse. Udkast fremsendt inden
mødet.
Sønder Højrup sogns menighedsråd, cvr nr. 32472214, regnskab 2016,
afleveret den 16-3-2017 kl. 21.11, behandlet og godkendt.
3. Indkøb af ”elefantsele” til hækklipper
Besluttet at indkøbe en sådan, pris ca. kr. 2000,-.
4. Orientering om høring vedrørende Skovhavevej 7 samt underskrift af svar fra
Sdr Højrup menighedsråd
Ella orienterede om sagen. Høringssvar til underskrift udskydes til næste
møde.
5. Orientering om sag vedrørende Skovhavevej 11 samt stillingtagen til videre
forløb.
Svar fra Skovhavevej 11 på Menighedsrådets brev læst højt. Det er
fortsat menighedsrådets opfattelse, at hækken er uretmæssigt fjernet. Vi
vil henvende os til stiftet vedr. det videre forløb.
6. Drøftelse af evt. bidrag til kommende juniorkor
Vi takker nej til det fremlagte forslag, under hensyntagen til økonomien
ift sognets lille størrelse. Vi er åbne for senere ad hoc henvendelse om
optræden og enkeltvist bidrag, hvis vores økonomi er til det.
7. Forslag, om omstrukturering af honorar på bestyrelsesarbejdet i et lille
menighedsråd som vores bedre kan fordeles blandt medlemmerne og alle påtagede
poster honoreres
Forslaget blev drøftet. Det blev besluttet, at der udbetales honorar til
formand, kirkeværge og kontaktperson ifølge vejledende satser fra provstiet, og
skattefri godtgørelse iht forenings-cirkulæret til kasserer.
8. Forslag, om ny aftale mellem formand og kasserer omhandlende, at der skal
være underskrift også af formand på beløb over 1000 kroner og alle andre fakturaer
skal fremsendes som c/o til formand
Forslaget blev drøftet og vedtaget. Det skrives i regnskabsinstruksen.
9. Meddelelser fra:
a. formand
Div. henvendelser og post
b. kasserer
I.a.b.
c. værge
I.a.b.
d. kontaktperson
I.a.b.
e. præsten
Æbletræet (reformationsjubilæum) plantet i krukke 26/2 plantes ud på
græsstykke ud for graverhuset (uindviet jord).
f. evt. andre
10. Eventuelt – I.a.b.
11. Næste møde: 16. maj hvor der også er kirke- og kirkegårdssyn (17.00)
Underskrifter:
Johannes Jørgensen Grethe Jørgensen
Jesper Olsen J.E. Just Christensen
Ella Bihl Christensen Peter Ulrik Jensen